SiPen News

6/recent/ticker-posts

Materi Geguritan Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya

Daftar Isi [Tampil]

  Materi Geguritan Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya

  Pengertian Geguritan

  Geguritan yaiku salah sijining karya sastra jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama , rima , mitra , bait lan penyusan lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan.

  Geguritan uga kawujud saking ungkapan perasaan lan pikiran penyair . 

  Geguritan ing Kamus Bahasa Indonesia asale kata saka "gurit" duweni arti sajak utowo syair.

  Geguritan ing bahasa Indonesia uga kasebut puisi.

  Ciri-Ciri geguritan

  Ciri - ciri wonten ing geguritan yaiku :

  1. duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu , guru wilangan , lan guru gatra

  2. duweni makna utawa arti ana ing lirik lirik e

  3. duweni bahasa ingkang endah lan mentes

  4. ing teks geguritan ono jeneng pengarang / pangriptane posisi ne ning ngarep tembang geguritan

  Paugeran Geguritan

  Paugerane geguritan:

  1. Ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.

  2. Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan uga becik

  3. Kanggo nambah kaendahan basa nggunakake purwakanthi sawetra bae.

  4. Isi pitutur, piweling, kritik, protes, sindiran, pangresah, pamundhut, lan sapanunggalane.

  Unsur Intrinsik

  Geguritan uga duweni unsur unsur intrinsik kaya puisi lan karya sastra liyane , unsur unsur intrinsik ana ing geguritan inggih punika :

  1. Tema

  2. Bahasa kang endah

  3. Judul Geguritan.

  4. Diksi

  5. Citra

  6. Purwakanthi

  7. Amanat kang ono ing jero ne geguritan

  Langkah-Langkah Mahami Geguritan

  Langkah Langkah kanggo mahami sawijining geguritan:

  1. Wacanen geguritan kanthi permati, yen perlu dibolan baleni.

  2. Gatekna hubungan larik ukara, banjur wewehana tandha kanggo munggel (jeda), upamane punggel sauntara wewehana tandha (/) lan kanggo sigeg wewehana tanda (//).

  3. Golekna teges tembung tembung kang kok anggep angel, kanthi terus dieling eling, menawa tembung tembung sajarone geguritan bisa duwe teges lugu, entar, bisa uga lambang utawa gegambaran.

  4. Perlu digatekaku menawa saben karangan mesthi duwe pesen utawa amanat kang kepingin disampekake marang pamaca.

  5. Tambahana tembung utawa wanda saengga ukarane dadi sedherhana lan gampang dimangerteni.

  Jenis Geguritan

  Geguritan miturut kegunaane ono 3 macem , jenis jenise inggih punika :

  1. Jenis Geguritan Ingkang gambarake kondisi utawa peristiwa (deskriptif)

  2. Jenis Geguritan Ingkang nyeritakake kondisi utawa pengalaman (naratif)

  3. Jenis Geguritan Ingkang pasemon utawa duweni isi kritikan utawa sindiran

  Syarat syarat maca Geguritan

  Wong moco geguritan ugo duweni syarat syarat , lan ora sembarangan ingkang moco geguritan . Syarat syarate yaiku :

  1. Wirama -->  Cendek duwure nada utawa keras lemahe swara.

  2. Wirasa --> Perasaan utawa penghayatan ketika moco geguritan

  3. Wiraga --> Polah utawa gerake ketika moco geguritan

  4. Wicara --> lancar orak e moco geguritan

  Tuladha geguritan

  1. Sekolahku

  Sekolahanku…

  Panggonan anggonku golek ilmu

  Sekolahanku…

  Diwulang dening Bapak-ibu Guru

   

  Sekolahanku…

  Sinau, maca buku

  Ing panggonan iki

  Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

   

  Ing panggonan iki

  Aku diajari marang kanca aja srei

  Diparingi PR kanggo gladhen

  Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

   

  Aku percaya…

  Sanajan abot kudu dilakoni

  Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

  Kareben ngesuk dadi wong kang aji

  miguna tumprap bangsa lan nagari


  2. Pahlawanku

  Pahlawanku

  Wutahing ludirmu

  Nyiram ibu pertiwi

  Nadyan sang ibu

  Kudu muwun sedhih

  Karajang-rajang manahe

  Karujit-rujit rasa pangrasane

  Pahlawanku

  Mugya Gusti paring nugraha

  Semana gedhene bektimu

  Jiwa raga, bandha donya

  Tanpa sisa

  Amung siji pangajabmu

  Merdika


  3. Kanggo Kanca

  Biyen, tanganmu genggem tanganku

  Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis

  Biyen, guyumu nentremke atiku

   

  Nanging saiki….Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku

  Kanca-kancaku kabeh, bayangna

  Apa sajatining kahanan sajroning dunya

   

  Yen ora ana welas lan asih

  Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih

  Ing sakjroning manah atiku

  Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

   

  Kanca lan kancaku

  Elinga rasa atiku iki

  Jaganen rasaning welas asih iki


  (Sumber: tedobagibagiilmu.blogspot.com, materitertulis.blogspot.com, www.bola.com)

  Posting Komentar

  0 Komentar